Algemene voorwaarden

Versie 'mei 2020

Disclaimer goederen

Door bestelling en betaling van goederen van Echt Presenteren ziet deelnemer automatisch af van de bedenktijd waarin deelnemer zijn aankoop kan annuleren of ruilen. Deelnemer ontvangt de e-books direct per e-mail en heeft direct toegang tot zijn aankoop.

Artikel 1 - Definities

 1. 1
  Echt Presenteren, gevestigd te Biddinghuizen, KvK-nummer 65054377, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coach.
 2. 2
  De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer.
 3. 3
  Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens deelnemer werkzaamheden voor deelnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. 4
  Een sessie is elke losse coachingssessie die de deelnemer bij coach volgt.
 5. 5
  Een training of event wordt gevormd door meerdere deelnemers.
 6. 6
  Met digitale producten wordt bedoeld de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 7. 7
  Onder herroepingsrecht verstaan we de mogelijkheid van deelnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. 1
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van diensten en goederen door of namens de coach waarop coach deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. 2
  De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de coach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. 3
  Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. 4
  De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. 5
  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 - Offertes

 1. 1
  Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. 2
  Coach kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. 3
  Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 - Tarieven en betalingen

 1. 1
  De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. 2
  De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw. Op de offerte staat de totaalprijs van de gekozen dienst vermeld. Eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten, locatiehuur en apparatuur, worden apart vermeld.
 3. 3
  Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling van het totale factuurbedrag. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het gehele bedrag voor de start van de gekozen dienst voldaan. Coach is gerechtigd de toegang op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 4. 4
  De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Coach heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de deelnemer.
 5. 5
  Declaraties dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 6. 6
  Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de deelnemer van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. 7
  Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 8. 8
  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de deelnemer zijn de vorderingen van coach op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 - Informatieverstrekking deelnemer

 1. 1
  Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan de coach.
 2. 2
  Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Eigenaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. 3
  Deelnemer vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. 4
  Stelt deelnemer niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van deelnemer.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. 1
  De coach voert de sessie, training of event naar beste inzicht en vermogen uit. Coach is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde.
 2. 2
  Coach heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. 3
  De overeenkomst kan alleen na toestemming van de coach worden overgedragen.

Artikel 7 - Inschrijvingen

 1. 1
  Inschrijving voor sessies, trainingen, events en webinars geschiedt via e-mail of de website van Echt Presenteren en geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 2. 2
  Deelnemer is verplicht na inschrijving de kosten voor deelname te voldoen.
 3. 3
  Na ontvangst van de betaling ontvangt deelnemer schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarmee inschrijving definitief is.

Artikel 8 - Wijziging en annulering

 1. 1
  In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft coach de mogelijkheid een sessie, event of training te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van een coach en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de sessie of training noodzakelijk zijn. Coach maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een sessie, event of training kenbaar aan deelnemer.
 2. 2
  Coach heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden de sessie, event of training door een derde te laten vervangen.
 3. 3
  Coach behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een sessie, event of training. In geval de locatie of data door coach wordt gewijzigd, heeft deelnemer het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een sessie, event of training op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door deelnemer vindt plaats binnen 14 kalenderdagen na de wijziging.
 4. 4
  Annulering door de deelnemer is enkel schriftelijk mogelijk. Tot twee weken voor aanvang is annulering van de inschrijving kosteloos. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; annulering vanaf 48 uur voor aanvang resulteert in de verplichting tot het volledig betalen van de deelnamekosten.

Artikel 9 - Overmacht

 1. 1
  In geval van overmacht is coach gerechtigd een sessie, event of training te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de sessie, het evenement of training, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar coach redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. 2
  Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van coach jegens deelnemer opgeschort zo lang coach niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid schade

 1. 1
  Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. 2
  Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. 3
  Coach is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van deelnemer gedurende de sessie, event of training.
 4. 4
  Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie of training.
 5. 5
  In geval door deelnemer schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een training of event op locatie, is de deelnemer gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
 6. 6
  In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door coach aan deelnemer in rekening is gebracht.
 7. 7
  Deelnemer vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door coach geleverde diensten en goederen.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom

 1. 1
  De intellectuele eigendomsrechten op de door coach aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen, content en goederen berusten bij coach. Het is deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. 2
  Wanneer beeldopnames worden gemaakt door deelnemer dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan coach en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik en waar de training op is gericht.

Artikel 12 - Bijzondere bepalingen

 1. 1
  Coach behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een sessie, training of event belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende sessie, training of event of toekomstige sessies, trainingen of events uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende sessie, training of event onverlet.
 2. 2
  Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Deelnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 3. 3
  Doordat enkele diensten van Echt Presenteren online geleverd worden, kan coach niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 4. 4
  Tijdens een online traject kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de besloten groep op Facebook. Deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Echt Presenteren.
 5. 5
  Het staat coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 13 - Levering goederen

 1. 1
  De digitale producten worden ter beschikking gesteld door middel van een download van het bestand in PDF formaat direct na betaling van de aankoop. Dit bestandsformaat is te gebruiken op apparaten zoals telefoon, tablet, e-reader of laptop.

Artikel 14 - Ruilen en retourneren goederen

 1. 1
  Zoals vermeld in de disclaimer, is het niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling krijgt deelnemer direct toegang tot zijn aankoop. Deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 15 - Klachten

 1. 1
  Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten of goederen binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de coach.
 2. 2
  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de deelnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 16 - Geschilbeslechting

 1. 1
  Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. 2
  Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. 3
  Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin coach is gevestigd, zijnde Rechtbank Midden-Nederland.
 4. 4
  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de coach en betrokken derden 12 maanden.